czarnamewa

14 tekstów – auto­rem jest czar­na­mewa.

Aż tyle

Nie wiedzę Cię
Po­nad dobę
Nie widzę Cię
Tyl­ko tyle
Aż Tyle
Te­raz ćmy
Nie motyle
Nie widzę Cię
Aż ty­le
Jest mi źle
Nie ma Cię blisko
Aż ty­le
Kocham
To wszystko 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 stycznia 2017, 00:50

Cze­kam na wstrzy­manie, co mam powiedzieć?
Że tak bar­dzo cze­kam na Two­je dob­ra­noc,
Że nie jes­tem już sobą,
że dzi­siaj myślałam tyl­ko o To­bie, kiedy zbierałam u bab­ci agrest
Że tak bar­dzo się boję tej miłosći,
że to nie będę już nig­dy ja, będziemy My 
że jes­tem tak bar­dzo da­leko, jak chciala­bym być blis­ko,
że po pros­tu tęsknię, tęsknię, bo kocham,
kocham cho­ciaż nie mówię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2015, 23:50

Lu­bię to Two­je wnętrze, jest pełne ta­kiej ja­kiejś dob­rej ener­gii, jak ot­wieram oczy to od ra­zu chce mi się żyć.
Zdradź mi proszę sek­ret, kto to pro­jek­to­wał? To mu­siał być ja­kiś mis­trz Feng- Shui. Czu­je się tu bez­pie­cznie jak nig­dy dotąd.
Kocham to po­mie­szcze­nie, proszę nie każ mi wychodzić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2014, 18:10

A dzi­siaj zno­wu za­pom­niałam wstać z łóżka i za­pom­niałam położyć się spać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2014, 20:42

Błądzi­my po mieście z ba­gażem doświad­czeń, bo wciąż nie ma­my gdzie spać. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2014, 09:12

Tak mało jest praw­dy, w wy­powiada­nych przez nas słowach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2014, 21:39

Rękawiczki

Uśmie­chasz się, ale tyl­ko pop­rzez usta
Jes­teś tu, roz­ma­wiasz, o czym?
Abo­nent jest cza­sowo niedostępny.
Jedziesz gdzieś, dokąd?
Wszys­tko w porządku.
Lu­bisz długo spać, to nie grzech
Ku­pujesz chleb i wodę
Niega­zowaną, drażnią Cię bąbel­ki
Wiesz, co?
Na­pij­my się wi­na, pot­rzy­maj­my za ręce
Bez znaczenia
Zos­tały Ci po nim tyl­ko skórza­ne rękawiczki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 grudnia 2013, 11:00

Środek tygodnia

Ja­ki dziś dzień?
Chy­ba śro­da al­bo czwar­tek, jest chy­ba śro­dek ty­god­nia, w tych dniach bliżej weeken­du bar­dziej się orien­tu­je. Mam natłok pra­cy, to pew­nie dla­tego. Aż mnie roz­ry­wa wewnątrz jak sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 grudnia 2013, 19:49

To, co zaw­sze będzie przy mnie, to coś co nig­dy nie istniało 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 4 grudnia 2013, 11:52

Nie ma nic "po­nad wszys­tko" i nie ma nic "pod żad­nym pozorem" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 listopada 2013, 20:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 lipca 2015, 23:59tomek43i sko­men­to­wał tek­st Czekam na wstrzy­manie, co [...]

21 lipca 2015, 23:50czarnamewa do­dał no­wy tek­st Czekam na wstrzy­manie, co [...]